čtvrtek 6. září 2012

Představení o.s. Cesty

Mnozí z vás, kteří navštěvujete tento blog jste se už setkali anebo alespoň slyšeli o sdružení Cesty, o.s., které navazuje na činnost pedagogů a rodičů při Speciálních školách Elpis v Brně. A tak pro vás jistě bude potěšující novinkou, že toto sdružení má nový, vlastně úplně nový web, na které se můžete dočíst více o jeho aktivitách i plánech. Věřím, že to pro vás bude zajímavé a podnětné čtení, do něhož můžete vstupovat komentáři na blogu či kladením otázek v sekci Otázky a odpovědi. Neváhejte proto stránky o.s. Cesty pravidelně navštěvovat.

úterý 22. května 2012

Podmínky a kritéria sociálního cestovního ruchu

Jedna s posledních  definic podle Evropského hospodářského a sociálního výboru  ( 2006/C318/12) vychází z předpokladu, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být  zpřístupněno každému. Pro cestovní ruch pro všechny  (sociální cestovní ruch)  musí být splněny tři podmínky:
•  skutečné životní okolnosti  jsou takové, že je  zcela nemožné nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch. Důvody mohou být různé, a to ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní  nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a jiné důvody, které představují skutečnou překážku účasti na cestovním ruchu;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo  prostě jen organizovaná skupina lidí –  se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné  a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Kritéria podpory sociálního cestovního ruchu

Podpora rozvoje cestovního ruchu pro všechny  by měla vycházet z kritérií, která určují obecné pojetí cestovního ruchu pro všechny:
•  zvýšit dostupnost  cestovního ruchu pro všechny skupiny, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, nebo pro jednu konkrétní skupinu
•  otevřít cestovní ruch  širokému spektru  skupin a sektorů uživatelů
•  definovat skupiny, na které je  činnost zaměřena: sociální kategorie, věkové skupiny, osoby s postižením při splnění kritéria nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace
•  začlenit do cestovního ruchu iniciativy a cíle, které jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně
•  zajistit transparentnost  hospodářské stránky  činnosti se zisky  omezenými na úroveň  potřebnou ke splnění sociálních cílů
•  vytvářet produkty cestovního ruchu, které budou přidávat nepeněžitou hodnotu
•  integrovat cestovní ruch do místního prostředí trvale udržitelným způsobem
•  řídit lidské zdroje tak, aby byla podpořeno uspokojení z práce a začlenění, to znamená zaměřit se na kvalitu zaměstnanosti zaměstnanců organizací cestovního ruchu

Formy podpory sociálního cestovního ruchu

Možné formy podpory rozvoje cestovního ruchu pro všechny:
•  shromažďování, třídění a šíření informací a zkušeností z oblasti cestovního ruchu  pro využití
v oblasti cestovního ruchu pro všechny
•  finanční podpory na vládní, regionální nebo místní úrovni pro různé skupiny: mladé lidi, starší občany, zdravotně postižené, znevýhodněné lidi atd.
•  finanční podpory ze strany zaměstnavatelů, kterými zaměstnavatelé finančně  přispívají na zpřístupnění dovolené pro své zaměstnance.
•  spolupráce veřejného a soukromého sektoru  při tvorbě a rozvoji rentabilních programů  sociálního  cestovního ruchu včetně možné mezinárodní spolupráce
•  podpory ze strany organizací hájících zájmy a práva pracujících, zejména odborů
•  podpory ze strany specializovaných sdružení, charitativních organizací atd.
•  podpory ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu.

Zdroj: Cestovní ruch pro všechny, MMR ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7399-407-05 a Evropská komise

Sociální cestovní ruch - co se za tím skrývá?V Stanovisku na téma Politika cestovního ruchu v rozšířené EU, které vydala již  v říjnu 2005 Evropská hospodářská a sociální komise se uvádí, že zajištění dostupnosti cestovního ruchu pro všechny je výzvou, před kterou není možné uhýbat. Cestovní ruch je právem každého jednotlivce a to i za předpokladu, že trpí nějakým postižením. Komise navrhla kampaň na podporu cestovního ruchu v rozšířené Evropě se zaměřením zvláště na děti a mládež a starší osoby a důchodce.

Tatáž Komise vypracovala v roce 2006 Stanovisko k tématu Sociálního cestovního ruchu, ve kterém analyzuje jeho původ, vývoj a současnou situaci v Evropě, zkušenosti různých členských států a hodnoty, které představuje. Stanovisko také obsahuje konkrétní doporučení veřejným a soukromým institucím pro zlepšení sociálního cestovního ruchu v Evropě a jeho
zpřístupnění pro všechny. Komise považuje sociální cestovní ruch za nedílnou součást evropského modelu cestovního ruchu.

Sociální cestovní ruch v této souvislosti zahrnuje všechny cesty a  činnosti organizované odborovými organizacemi, organizované z rodinných důvodů, náboženských důvodů, organizované podniky pro jejich zaměstnance, organizované veřejnými institucemi, pro zdravotně postižené lidi, mladé lidi nebo starší občany s nízkými příjmy apod.
Nejefektivnějším způsobem rozvoje cestovního ruchu  pro všechny je partnerství veřejného a soukromého sektoru v destinaci přičemž je kladen velký důraz na celkovou kvalitu primární i sekundární nabídky cestovního ruchu.

Vycházejíc z premisy, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být přístupné každému, definuje Komise podmínky, které musí být splněny pro to, aby se jednalo o  sociální cestovní ruch následovně:
•  skutečné životní okolnosti jsou takové, že je zcela nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch - důvodem může být ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a celá škála důvodů, které nakonec představují skutečnou překážku;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo prostě jen organizovaná skupina lidí – se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Uvedený dokument definuje i zásady a podmínky sociálního cestovního ruchu a jeho řízení:
•  základním cílem sociálního cestovního ruchu je zvýšení dostupnosti cestovního ruchu pro všechny, pro které je účast na cestovním ruchu  obtížná;
•  je otevřený širokému spektru lidí, různým formám řízení a subjektům realizujícím sociální cestovní ruch;
•  segmenty, pro které je sociální cestovní ruch určen, jsou řádně definovány, a to z hlediska: příslušnosti k sociální vrstvě, věkové skupině, postižení apod., přičemž vždy musí být splněno kritérium nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace;
•  iniciativy a cíle sociálního cestovního ruchu jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně;
•  hospodářská  činnost je transparentní, se zisky omezenými na úroveň potřebnou ke splnění sociálních cílů;
•  produkt cestovního ruchu v sobě zahrnuje přidanou hodnotu;
•  cestovní ruch je integrován do místního prostředí trvale udržitelným způsobem;
•  způsob  řízení lidských zdrojů podporuje uspokojení z práce a zaměřuje se na kvalitu podmínek zaměstnanosti  v organizacích sociálního cestovního ruchu.

Dokument zobecňuje tři základní společné aspekty rozvoje sociálního cestovního ruchu v různých členských státech EU, a to:
•  skutečnou možnost mít volný čas na dovolenou;
•  finanční schopnost cestovat;
•  existenci způsobu, struktur nebo nástrojů, který tato práva v praxi zpřístupní.

sobota 19. května 2012

Cestovní ruch pro všechny - odborná studie VŠE v Praze

Před časem jsem na tomto místě psal o tom, že stále existuje málo odborných studií, které by reflektovaly a vyhodnocovaly podmínky pro cestování lidí s postižením v České republice. A přestože jich je stále málo, tak k dispozici jsou. Zajímavou příležitost v tomto ohledu poskytuje studie Cestovní ruch pro všechny, vytvořená na Katedře cestovního ruchu VŠE v Praze již v roce 2008. Přestože problematika cestování zdravotně postižených není primárním předmětem sledování odborné studie, tak je v ní nemalou mírou zmíněna. A poskytuje zajímavé údaje i inspirace ze zahraničí. Zmínil bych zejména dvě části a sice kapitolu Podpora účasti zdravotně postižených na cestovním ruchu (str. 80) a pak kapitolu Podpora účasti na cestovním ruchu rodin s nízkými příjmy  (str. 75), neboť jak zkušenosti ukazují, tak nezanedbatelné procento rodin s postiženými dětmi představují matky samoživitelky.

Podpora účasti zdravotně postižených na cestovním ruchu

Podle informací OSN a Světové zdravotnické organizace „Současnou světovou populaci tvoří  z 19,64% spoluobčané se zdravotním postižením“. V zájmu každého státu by měla být podpora účasti zdravotně postižených občanů na společenském životě,. Podle této skutečnosti se také posuzuje vyspělost jednotlivých států. Do společenských aktivit patří mimo jiné i cestovní ruch, proto by v této oblasti měli mít lidé se zdravotním postižením rovné šance.

U zdravotně postižených dochází ještě k dalšímu členění podle typu zdravotního postižení, a to
na:
•  tělesně postižené s vrozenými vadami a tělesně postižené, jejichž  postižení vzniklo během
života,
•  zrakově postižené a nevidomé,
•  osoby s postižením sluchu,
•  osoby mentálně postižené.

Z tohoto výčtu  různého zdravotního postižení vyplývají i různé bariéry účasti na cestovním
ruchu a při jejich odstraňování  je třeba k těmto specifikům přihlížet.

Zdravotně postižení se setkávají nejčastěji s bariérami jejich účasti na cestovním ruchu
v následujících oblastech:
•  v ubytovacích zařízeních,
•  ve stravovacích zařízeních,
•  v dopravě,
•  v kulturních zařízeních a historických objektech.


Podpora účasti na cestovním ruchu rodin s nízkými příjmy

V souvislosti s rodinami s nízkými příjmy je třeba konstatovat, že neexistuje žádné oficiální  vymezení této skupiny. V rámci Evropské unie jsou do této kategorie zařazovány „rodiny na  pokraji chudoby“.  V České republice díky stále existujícími sociálnímu systému do této kategorie  téměř žádná rodina nespadá. Jako kritérium pro vymezení  „rodiny s nízkými příjmy“ bylo tedy  použito kriterium získání přídavků na dítě.

Na základě statistických údajů ČSU z roku 2006 domácnosti s nízkými příjmy mají vyšší výdaje než jsou jejich příjmy, a proto je velmi nesnadné  pro tyto rodiny vydávat prostředky na dovolenou, když potřebují v prvé řadě pokrýt své životní náklady.  Nicméně je zajímavé, že i u těchto domácností s nízkými příjmy v České republice se objevují výdaje  na rekreaci a kulturu ve výši 8,48% (výdaje na stravování a ubytování ve výši 6,53% a na dopravu ve výši 6.78%).  Část těchto výdajů  může být spojena i s výdaji na cestovní ruch a tedy lze konstatovat, že cestovní ruch i u této skupiny obyvatelstva patří částečně  k životnímu stylu. Účast na dovolené rodin s nízkými příjmy však bude velmi malá, ne-li žádná.

V celé Evropské unii „téměř 42% populace nejezdí vůbec na dovolenou, a to hlavně z ekonomických důvodů“. Největším problémem je participace na dovolené v Portugalsku (neúčast téměř 70% ), Španělsku a překvapivě i v Belgii.

Řada zemí má v této oblasti  projekty umožňující rozvoj cestovního ruchu pro všechny a participaci i rodin s nízkými příjmy na cestovním ruchu. Nejúspěšnější projekty v této oblasti má Francie (ANCV viz výše, Holiday Assistance Fund), Velká Británie (Family Holiday Association) a Belgie (Centra pro dovolené, Tourist Office for Flanders).

Existující podpory účasti na dovolené rodin s nízkými příjmy v České republice, cílené zaměřené na tento segment v podstatě nejsou. Lze však nalézt určité formy podpory účasti na dovolené rodin s dětmi (bez ohledu na jejich příjmy) např.:
•  podpory ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu (slevy pro rodiny s dětmi)
•  podpory ze strany některých zaměstnavatelů (příspěvky z fondů kulturních a sociálních
potřeb)
•  podpory ze strany některých zdravotních pojišťoven .

Zdroj: Cestovní ruch pro všechny, MMR ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7399-407-05

pátek 18. května 2012


Pobyty u moře pro rodiče s dětmi - Itálie RIMINI – Rivabella 30.6. – 7.7., Chorvatsko – ostrov Vir, 18. – 25.8.


Sdružení rodičů Speciální školy ELPIS pro děti s více vadami v Brně a Sdružení CESTY při chráněných dílnách SMM elektro pořádá o prázdninách tyto pobyty:
Itálie RIMINI – Rivabella 30.6. – 7.7.2012 (viz. níže)
Pobyt v Chorvatsku – ostrov Vir, 18. – 25.8.2012 (viz. níže)
Informace: Mgr.Jindra Smisitelová 602 711 243
jindra.smisitelova@seznam.cz
VOLNÉ POSLEDNÍ DVA dvoulůžkové pokoje! Vlastní doprava nebo bus - nástupní místo Brno a Praha
V ceně jsou zahrnuty:
- Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu
- Zdravotní dozor (zdravotní sestra)
- Masérské služby pro rodiče a děti
- Služby českého delegáta po celou dobu pobytu
Itálie RIMINI – Rivabella 30.6. – 7.7.2012

Ceník
Dospělý a dítě nad 12 let 8 000,-Kč
Dospělý a dítě nad 12 let na přistýlce 6 000,-Kč
Dítě do 12 let na přistýlce (3 a 4 lůžko) 3 000,-Kč
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko Zdarma
V této ceně je zahrnuto:
- Ubytování v tříhvězdičkovém hotelu na 7 nocí - 2-lůžkové pokoje (viz foto – ve skutečnosti jsou hezčí) s možností 1-2 přistýlek (palanda), vlastní soc. zařízení, TV, telefon a stropní ventilátor, povlečení, ručníky.
- Stravování – polopenze7x - česká kuchyně: kontinentální snídaně + doplňkový bufet (nápoje, pečivo, jogurt, cornflakes, máslo, džem), večeře: polévka + hlavní chod (výběr ze dvou jídel), desert nebo zeleninový salát, nápoje za poplatek (Pozn. výborná kuchyně, velké porce)
- Služby českého delegáta po celou dobu pobytu
- Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu
- Masérské služby pro rodiče a děti
- Zdravotní dozor (zdravotní sestra)
Doprava vlastní nebo autobusem 1 990,-Kč dítě, 2 190,-Kč dospělý
V místě pobytů možné výlety – San Marino, Itálie v Miniatuře, Delfinárium aj.
Pobyt v Chorvatsku – ostrov Vir, 18. – 25.8.2012
Informace a podrobnosti: Mgr.Jindra Smisitelová 602 711 243
jindra.smisitelova@seznam.cz
Apartmánový dům TOMO+++ je již plně obsazen, ale pro velký zájem je na vyžádání možné objednat další apartmány v pěkných vilkách v zahradách ve stejné ulici přímo u pláže 20 – 60m. K dispozici na vyžádání různé varianty. Podrobnosti zašleme.
Možná vlastní doprava nebo bus - nástupní místo Brno
Ceny dle typu apartmánu 4 000,-Kč – 4 500,-Kč.
V ceně je zahrnuto:
- Ubytování na 7 nocí
- Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu
- Masérské služby pro rodiče a děti
- Zdravotní dozor (zdravotní sestra)
Stravování
Vlastní - kousek od apartmánů je vynikající pekárna, trh se zeleninou i supermarket charakteru naší BILLY. Vše lze denně pořídit čerstvé za ceny srovnatelné s našimi.
Doprava:
- Individuální
- Autobus 1 950,-osoba
Výlety v místě pobytu po dohodě (Zadar, Ostrovy Kornati, vodopády Krka aj.)

úterý 31. ledna 2012

Zákon posiluje postavení osob se zdravotním postižením v oblasti cestovního ruchu

Velmi mě zaujalo, že už 3 roky existuje zákon, který ustanovuje sankce vůči dopravcům a cestovním kancelářím za diskriminační přístup ke klientům se zdravotním handicapem. Výskyt takových situací je velmi zajímavý a proto si ho zde dovoluji uvézt. jeho aplikace je samozřejmě dlouhodobý proces, nicméně sankce za diskriminační přístup mohou být velmi vysoké.
Ke dni 3. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění a novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a měla by výrazně posílit práva osob se zdravotním handicapem. Osoby postižené, stejně jako kdokoliv jiný, mají nárok na rovné zacházení, rovné podmínky v cestování, dopravě apod.
 V § 5 se za odstavec 5. vkládá nový odstavec 6., který zní:
§ 5, odst. 6
            (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 1a) jako
a) dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje cestující na stanici, kde není výdejna jízdních dokladů ani prodejní automat, o možnosti zakoupit jízdní doklad telefonicky, prostřednictvím internetu nebo ve vlaku a o nejbližší stanici nebo místu, kde jsou k dispozici výdejny jízdních dokladů nebo prodejní automaty,
b) dopravce nebo provozovatel stanice nezavede nediskriminační pravidla pro přístup platná pro přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
c) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury požaduje při rezervaci nebo prodeji přepravních dokladů zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace úhradu dodatečných nákladů, kterou nepožaduje v obdobných případech,
d) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neoprávněně odmítl přijmout rezervaci nebo vystavit přepravní doklad zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neoprávněně požadoval, aby tyto osoby byly doprovázeny jinou osobou,
e) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neposkytuje na požádání informace o přepravních podmínkách zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace a o přístupnosti drážních vozidel a jejich vybavení pro tyto osoby,
f) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury nevyrozumí na požádání písemně do 5 pracovních dnů dotyčnou zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o důvodech, proč jí odmítl přijmout rezervaci, vystavit přepravní doklad nebo proč požadoval, aby tato osoba byla doprovázena jinou osobou,
g) dopravce nebo provozovatel stanice v rozporu s příslušnými technickými specifikacemi propojenosti nezajistí, aby stanice, nástupiště a vlakové soupravy, případně další prvky, byly přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
h) dopravce nebo provozovatel stanice neposkytuje v obsazené stanici zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bezplatnou pomoc při nastupování do vlaku, vystupování z vlaku nebo přestupu mezi vlaky,
i) dopravce nebo provozovatel stanice nezajistí v neobsazené stanici uvedení jednoduše přístupných informací o nejbližších obsazených stanicích a dostupné pomoci pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
j) dopravce nevyřizuje stížnosti do 1 měsíce a v odůvodněných případech do 3 měsíců od jejich podání,
k) dopravce nedefinuje normy kvality služeb pro přepravu cestujících a nezavede systém řízení jakosti,
l) dopravce nezveřejní do 30. června kalendářního roku zprávu o kvalitě poskytovaných služeb,
m) dopravce, prodejce přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neinformuje při prodeji jízdních dokladů cestující o jejich právech a povinnostech vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropských společenství 1a), nebo
n) dopravce nebo provozovatel stanice neinformuje cestující ve stanici nebo ve vlaku vhodným způsobem o adrese správního orgánu uvedeného v § 55 odst. 3.
Tímto ustanovením jsou cestovním kancelářím a agenturám uloženy nové povinnosti při prodeji (rezervaci) zájezdů pro osoby se zdravotním postižením nebo pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
V případě, že výše uvedené subjekty poruší ustanovení § 5, odst. 6, může jím být ve správním řízení uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun.

sobota 21. ledna 2012

Pobyt u moře pro děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším přidruženým postižením

Jsme skupina rodičů, kteří se i letos v létě chystají na vyzkoušený týdenní pobyt v Itálii a sice v termínu 30.6. až 7.7. Rozhodli jsme se pro destinaci, se kterou jsme měli velmi dobrou zkušenost, a to Rimini - Rivabella. Již jsme zde pobývali a jedná se opravdu o místo, které je velmi vhodné pro rodiče jak se zdravými, tak i postiženými dětmi.

V naší skupině jsou děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším přidruženým postižením či onemocněním (tělesné postižení, smyslové vady, vnitřní onemocnění, atypické vady a syndromy, autismus).

Náš hotel Del Vecchio leží v bezprostřední blízkosti u pláže, v hotelu je český personál a po celou dobu pobytu česká delegátka. Bylo velmi náročné přesvědčit CK Atlantiku, které hotel patří, aby nám zde zablokovala větší počet míst. Obsadí tento hotel totiž velmi rychle i bez nás. Proto bychom rádi nabídli dosud volná místa i dalším rodičům a dětem a přivítali je mezi námi.

Každý účastník může volit mez dopravou vlastní a dopravou autobusem. Je nutné spočítat pohonné hmoty na 1 000km + dálniční poplatky (mýtné) v Itálii a dálniční rakouskou známku. Cesta autem se vyplatí pouze pro plně obsazené auto (cca 10 000,-Kč celkem za obě cesty). Je možná domluva vzájemně mezi rodiči. Nicméně i v autobuse máme dostatek volných míst.

A jaká je cena?
Dospělý a dítě nad 12 let                                                                  8 000,-Kč
Dospělý a dítě nad 12 let na přistýlce                                                6 000,-Kč
Dítě do 12 let na přistýlce (3 a 4 lůžko)                                             3 000,-Kč
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko                                                      Zdarma

Cena zahrnuje: Ubytování v tříhvězdičkovém hotelu na 7 nocí, Stravování – polopenze7x, Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu,  Masérské služby pro rodiče a děti,  Zdravotní dozor (zdravotní sestra)

Řada z Vás nových bude mít jistě spoustu dotazů, protože i při nejlepší vůli není možné zde zaznamenat všechny detaily. Volejte proto p. Smisitelové ( 602 711 243), stačí prozvonit, zavolá vám zpět a dotazy zodpoví. Anebo jí napište na mail: jindra.smisitelova@seznam.cz.

Těšíme se na vás a na společné zážitky s našimi dětmi u moře.

pátek 13. ledna 2012

Vzdělávací EU projekty v oblasti bezbariérového cestování

V řadě komentářů k problematice cestování osob s handicapem se dočteme, že problém je často na straně nepřipraveného personálu v restauracích, hotelech či rekreačních zařízeních, který neví, jak pracovat  a komunikovat s lidmi s různým handicapem. A tak se teď můžeme podívat, jaké iniciativy a aktivity se v této oblasti odehrávají.  A uvidíme, že i zde se začínají věci dávat do pohybu.

Partneři sdružení ETCAATS  zahájili  evropský kurz v oblasti bezbariérového cestování. Tento nový on-line kurz se zabývá způsoby zlepšení cestovního ruchu a služeb zákazníkům, kteří mají specifické požadavky na dostupnost. Kurz je "předkrmem" pro podnikatele a zaměstnance, kterým poskytuje obecný úvod k tématu bezbariérového cestování. Obsahuje krátké texty, "dobré praxe", videa s případovými studiemi skutečných podniků a odkazy na metodickou podporu.

Absolvováním  kurzu se profesionálové v cestovním ruchu dozvědí o výhodách zapojení se do tohoto rychle rostoucího segnentu cestovního trhu a také o tom, jak přilákat a dobře obsloužit nové zákazníky. Kurzu mohou také využít studenti managementu cestovního ruchu a pohostinství.

Jednou z výhod e-learningového kurzu je, že účastníci mohou pracovat svým vlastním tempem, účastní se ho, když mají čas.On-line systém eviduje jejich práce a jejich výsledky.

Kurz byl připaven týmem členů sdružení ENAT v rámci programu Evropské unie pro celoživotní učení a jedním z jeho samozřejmých rysů je, že integruje vzdělávací materiály z různých evropských zemí. Pracovním jazykem kurzu je angličtina.

Kurz je
k dispozici na adrese: http://etcaats.toolip.gr/

Vzdělávací společností KAZUIST, spol. s r. o. z Třince realizuje projekt Cesty za poznáním, jehož  cílem je seznámit žáky středních škol s tématem cestovního ruchu přístupného pro všechny (bezbariérové cestování). V listopadu a v prosinci 2011 se do projektu zapojila Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škola v Opavě žáci. Její žáci oboru Management cestovního ruchu ověřovali vzdělávací programy „Bezbariérové cestování a bezbariérová komunikace“.

Obsahovou náplní těchto modulů byl nácvik komunikace a kontaktu s lidmi se zdravotním postižením, zohlednění zdravotního postižení při cestování, volnočasových aktivitách a přípravě animačních programů. Žáci rovněž zpracovávali ve skupinách projekt, který zjišťoval možnosti ubytovacích zařízení v našem regionu při poskytování služeb handicapovaným osobám. Zjištěná data budou využita pro tvorbu nových učebních materiálů, které škola dostane k dispozici pro školní rok 2012/2013. O zapojení se do projektu škola informuje zde.

pátek 6. ledna 2012

Americká inspirace jak získat informace o cestování pro lidi s postižením

Cheryl a Bill Dukovi z Woodfordu ve státě Virginia (USA), milují cestování, stejně jako jejich syn Paul. Ale uskutečnění výletu s Paulem "to bylo jako plánování operace Pouštní bouře," říká Cheryl. "Museli jsme vždy zavolat předem  a zjistit informace o atrakcích, ubytování a restauracích. Někdy jsme za telefonní hovory utratili více než 200 dolarů ."

Všechny tyhle náklady šly na konzultace s cestovními kancelářemi a průvodci. A proč všechna toto úsilí? Paul používá invalidní vozík a Dukovi chtěli vědět, zdali restarurace, hotely a další zařízení vyhovují jeho potřebám.

"Často jsme někam přijeli a zjistili, že dostupnost toho místa je vlastně virtuální," říká Cheryl. "Potěšilo nás, že restaurace sice má dostatečně široké uličky a chodby, ale nikdo nám neřekl, že budeme muset vozít vynášet do o jeden schod na zvýšenou podlahu. Když měl Paul 12 let a byl na ručním vozíku, dokázali jsme si s tím poradit. Ale teď je mu 27 a je na velkém, elektrickém invalidním vozíku, který váží téměř 400 kg. Ten už prostě neuzvedneme. "

Takové zkušenosti proměnily Dukeovi v obhájce přístupnosti věřejných prostor pro lidi s postižením. Založili sdružení "Otevírání dveří", neziskové konzultační a informační středisko poskytující informace o cestování pro osoby se zdravotním postižením.

"Pro rodiče cestující s dětmi se zdravotním postižením," říká Bill, "je klíčové jedno: informace, informace, informace. Musí vědět, že vše bude splňovat jejich potřeby."

Neznalost činí rodiny váhajícími, odrazenými od cestování. Will DeRuve, editor a vydavatel časopisu Přístup k cestování, říká: "Máme spoustu telefonátů od rodičů. Hlavním rysem těchto telefonátů je strach z neznáma. Rodiče se chtějí cítit  bezpečně, vědět, že jejich dítě bude v bezpečí."

Získání správných informací je velmi důležité, možná nejzásadnějí. "Byla jsem jako bulteriér," říká Cheryl, "dokud jsem nezískala všechny potřebné informace, neznala detaily a specifika. Nestačí mi vědět, jestli se do dveří do ložnice vejdu s  invalidním vozíkem. Ale já potřebuji vědět, jestli postel není na nějakém stupínku, který k ní ztěžuje anebo přímo znemožňuje přístup. Nebo jestli má postel rám, takže k ní dostanete invalidní vozík co nejblíž. "

Cestování s postiženým dítětem vyžaduje více času a energie, než obvyklé přípravy. Ale ta radost stojí za to. "Neomezujte svět svých dětí," říká Bill Duke. "Nechte své dítě poznat a okusit, jaké zkušenosti a zážitky mu může svět nabídnout. Jen proto, že vaše děti mají zdravotní postižení, se nemusí omezovat v tom, co mohou a chtějí udělat."

Redakce časopisu Přístup k cestování dostává desítky nadšených dopisů o cestovních zážitcích. "Když rodiče svým dětem ukazují lyžování či sjíždění řeky Colorado, tak se jim rozzáří oči" říká Will DeRuve. "Rodiče dodávají:" Nemysleli jsme si, že bychom mohli dělat takové věci. Ale teď víme, že je svět cestování pro nás. "

I když je pravda, že na mnoha místech a v mnoha ohledech je stále ještě třeba zajistit komplexnější přístup k informacím (a lepší přístup), je také pravda, že nikdy nebylo snadnější pro rodiny s dětmi - nebo rodiče - se zdravotním postižením nalézt důležité informace, které pro cestování potřebují. V současnosti, mnoho států zahrnuje některá základní fakta o přístupnosti pro lidi s postižením do svých turistických průvodců. Severní Karolína a Nové Mexiko nabízí dokonce samostatného průvodce, speciálně zaměřeného na přístupnost a dostupnost míst pro lidi s postižením.

Stále více a více ubytovacích zařízení, atrakcí, restaurací a dalších zařízení slaďuje svůj chod s ustanoveními zákona Američané s postiženími (Americans with Disabilities), který byl přijat v roce 1992. Kromě toho poskytují další podrobné informace také časopisy, dobrovolnické sítě, informační a konzultační střediska a organizace. Mnohé z těchto subjektů mají internetové stránky a zpravodaje po celém světě. Některé cestovní kanceláře se specializují na zprostředkování jednotlivých tras, stejně jako na skupinové zájezdy, které vyhovují potřebám osob se zdravotním postižením. Některá lyžařská střediska nabízejí výuku lyžování, snowboardingu a výlety na sněžnicích pro osoby se zdravotním postižením a několik organizací organizuje výlety a dovolené s raftingem, potápěním, jízdou na psím spřežení a další výlety a dobrodružné cestování pro všechny zájemce, bez ohledu na jejich schopnosti či omezení. Než vyrazíte, zjistěte si co nejvíce o zdrojích, které vám mohou pomoci, až budete na dovolené.

Překlad článku Candyce H. Stapenové: Přístup pro všechny (Access For Everyone) publikovaném na http://familyfun.go.com/vacations/access-for-everyone-713101/.

Časopis Přístup k cestování (ACCESS TO TRAVEL) vychází čtvrtletně, pro více informací si můžete napsat na adresu: PO Box 43, Del Mar, New York, 12054.

pondělí 2. ledna 2012

Léto u moře s dětmi s kombinovaným postižením


Pobyt u moře je pro děti s kombinovaným postižením mnohdy větším zdravotním přínosem, než pobyt v lázních. Již několikrát jsem s dětmi takový pobyt absolvovala a tak chci zde nastínit, co vše je nutné zařídit a na co si dát pozor, jestliže chce rodič s postiženým dítětem vyjet k moři stejně, jak s dítětem zdravým. Většinu z nás zdravých ani nenapadne, s čím vším se musí takový rodič potýkat a jakou výhodou následně je cestování ve skupině s pomocí pedagogů.
Jestliže takovéto děti cestují autobusem, je vhodné, aby měly k dispozici ne jedno, ale dvě místa. Je třeba dbát na to, aby děti plně imobilní byly usazeny co nejblíže východům z autobusu, protože přesun v úzké uličce mezi sedadly je téměř nadlidský výkon. Je třeba dopředu upozornit řidiče, s jakými dětmi pojede, že jsou zapotřebí častější zastávky s vhodnými bezbariérovými toaletami. V žádném případě nemohou děti využít toaletu v autobuse. Pokud je např. maminka s takovým dítětem sama, nutně potřebuje pomoc druhé osoby, pokud ona sama si na toaletu odskočí. Dítě na vozíku nebo dítě autistické nemůže nechat ani chvíli samotné. Pokud je ve skupině více invalidních vozíků, i na toto je třeba upozornit řidiče, aby byla vyčleněna větší část zavazadlového prostoru tak, aby se vozíky přepravou nepoškodily a byly bez problémů k dispozici při zastávkách.
Pokud je v místě pobytu delegát, je dobré předem ho seznámit s tím, že přijede skupina postižených dětí. S příslušným hotelem vždy vyjednat, jak jsou veliké pokoje, pokud nejsou bezbariérové, zda je v pokoji dostatek místa pro manipulaci s vozíkem, zda je možné vjet s vozíkem do koupelny a v té se s vozíkem pohybovat, zda šířka všech dveří v pokoji je minimálně 70cm. Nejdůležitější je, zda je v příslušném hotelu výtah, ale nejen to. Hlavní je rozměr výtahu. Např. v  italských hotelích je často vstup do výtahu užší, než je šíře průměrného vozíku. Jednou jsme tuto skutečnost opomenuli a čekalo nás nemilé překvapení a týdenní posilování při nošení dětí do patra v náručí. Důležité je vědět, jaký typ pláže se nachází v místě pobytu, jak daleko je od hotelu, jaký je vstup do vody. Pláže kamenné se strmým vstupem do vody jsou nevhodné. Stejně tak betonové se vstupy po schodech. Nejlepší je pláž s libovolným druhem písku. Komplikovaný pohyb je i na pláži oblázkové, kde se boří vozík i maminka s dítětem v náručí.
Při pobytu na pláži je vhodné využívat pláže s chodníčky, které vedou k moři, protože invalidní vozík hlubokým pískem neprojede. V některých destinacích je možné i požádat o speciální vozíky se silnými pneumatikami. Jestliže chce skupina vyjet na výlet např. lodí, je opět nutné vědět, jak je zajištěn vstup na loď, zda je možný pohyb s vozíkem po lodi, zda je možné jet s vozíkem na toaletu.
Ze států, které jsme navštívili, vyniká příkladným přístupem k postiženým Itálie, kde vstupy do různých zábavných parků mají tyto děti zdarma, ochota personálu v hotelích, na plážích, na lodích je mimořádná. Samozřejmostí je přistavení speciálního autobusu, pokud skupina jede na výlet.
Velkým přínosem je, pokud např. pedagog, který skupinu vede, zná dobře uvedenou lokalitu a má i přehled o možnostech lékařské péče v místě pobytu. Pokud je pobyt dobře promyšlen do všech detailů a jsou vyeliminována všechna možná rizika (viz výše), stává se pobyt na slunci a ve vodě pro děti nezapomenutelných zážitkem.
Napsala: Mgr. Jindra Smisitelová

neděle 1. ledna 2012

S dětmi na raftech

Jestliže bychom hledali potvrzení některých postřehů Martiny Labohé z její bakalářské práce, jistě bychom jich několik našli v článku Rain Man splavuje na raftech Moravu. Popisuje nevšední zážitek skupiny, která se vydala s autistickými dětmi ve věku od 4 do 20 let na sjezd peřejí. Postřehy autorky jsou velmi ilustrativní a  potvrzují, že outdoorové a zážitkové aktivity jsou pro děti s různým typem postižení dobrou a vítanou příležitostí pro otestování vlastních možností.