úterý 22. května 2012

Podmínky a kritéria sociálního cestovního ruchu

Jedna s posledních  definic podle Evropského hospodářského a sociálního výboru  ( 2006/C318/12) vychází z předpokladu, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být  zpřístupněno každému. Pro cestovní ruch pro všechny  (sociální cestovní ruch)  musí být splněny tři podmínky:
•  skutečné životní okolnosti  jsou takové, že je  zcela nemožné nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch. Důvody mohou být různé, a to ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní  nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a jiné důvody, které představují skutečnou překážku účasti na cestovním ruchu;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo  prostě jen organizovaná skupina lidí –  se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné  a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Kritéria podpory sociálního cestovního ruchu

Podpora rozvoje cestovního ruchu pro všechny  by měla vycházet z kritérií, která určují obecné pojetí cestovního ruchu pro všechny:
•  zvýšit dostupnost  cestovního ruchu pro všechny skupiny, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, nebo pro jednu konkrétní skupinu
•  otevřít cestovní ruch  širokému spektru  skupin a sektorů uživatelů
•  definovat skupiny, na které je  činnost zaměřena: sociální kategorie, věkové skupiny, osoby s postižením při splnění kritéria nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace
•  začlenit do cestovního ruchu iniciativy a cíle, které jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně
•  zajistit transparentnost  hospodářské stránky  činnosti se zisky  omezenými na úroveň  potřebnou ke splnění sociálních cílů
•  vytvářet produkty cestovního ruchu, které budou přidávat nepeněžitou hodnotu
•  integrovat cestovní ruch do místního prostředí trvale udržitelným způsobem
•  řídit lidské zdroje tak, aby byla podpořeno uspokojení z práce a začlenění, to znamená zaměřit se na kvalitu zaměstnanosti zaměstnanců organizací cestovního ruchu

Formy podpory sociálního cestovního ruchu

Možné formy podpory rozvoje cestovního ruchu pro všechny:
•  shromažďování, třídění a šíření informací a zkušeností z oblasti cestovního ruchu  pro využití
v oblasti cestovního ruchu pro všechny
•  finanční podpory na vládní, regionální nebo místní úrovni pro různé skupiny: mladé lidi, starší občany, zdravotně postižené, znevýhodněné lidi atd.
•  finanční podpory ze strany zaměstnavatelů, kterými zaměstnavatelé finančně  přispívají na zpřístupnění dovolené pro své zaměstnance.
•  spolupráce veřejného a soukromého sektoru  při tvorbě a rozvoji rentabilních programů  sociálního  cestovního ruchu včetně možné mezinárodní spolupráce
•  podpory ze strany organizací hájících zájmy a práva pracujících, zejména odborů
•  podpory ze strany specializovaných sdružení, charitativních organizací atd.
•  podpory ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu.

Zdroj: Cestovní ruch pro všechny, MMR ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7399-407-05 a Evropská komise

Žádné komentáře:

Okomentovat