úterý 22. května 2012

Podmínky a kritéria sociálního cestovního ruchu

Jedna s posledních  definic podle Evropského hospodářského a sociálního výboru  ( 2006/C318/12) vychází z předpokladu, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být  zpřístupněno každému. Pro cestovní ruch pro všechny  (sociální cestovní ruch)  musí být splněny tři podmínky:
•  skutečné životní okolnosti  jsou takové, že je  zcela nemožné nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch. Důvody mohou být různé, a to ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní  nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a jiné důvody, které představují skutečnou překážku účasti na cestovním ruchu;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo  prostě jen organizovaná skupina lidí –  se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné  a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Kritéria podpory sociálního cestovního ruchu

Podpora rozvoje cestovního ruchu pro všechny  by měla vycházet z kritérií, která určují obecné pojetí cestovního ruchu pro všechny:
•  zvýšit dostupnost  cestovního ruchu pro všechny skupiny, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, nebo pro jednu konkrétní skupinu
•  otevřít cestovní ruch  širokému spektru  skupin a sektorů uživatelů
•  definovat skupiny, na které je  činnost zaměřena: sociální kategorie, věkové skupiny, osoby s postižením při splnění kritéria nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace
•  začlenit do cestovního ruchu iniciativy a cíle, které jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně
•  zajistit transparentnost  hospodářské stránky  činnosti se zisky  omezenými na úroveň  potřebnou ke splnění sociálních cílů
•  vytvářet produkty cestovního ruchu, které budou přidávat nepeněžitou hodnotu
•  integrovat cestovní ruch do místního prostředí trvale udržitelným způsobem
•  řídit lidské zdroje tak, aby byla podpořeno uspokojení z práce a začlenění, to znamená zaměřit se na kvalitu zaměstnanosti zaměstnanců organizací cestovního ruchu

Formy podpory sociálního cestovního ruchu

Možné formy podpory rozvoje cestovního ruchu pro všechny:
•  shromažďování, třídění a šíření informací a zkušeností z oblasti cestovního ruchu  pro využití
v oblasti cestovního ruchu pro všechny
•  finanční podpory na vládní, regionální nebo místní úrovni pro různé skupiny: mladé lidi, starší občany, zdravotně postižené, znevýhodněné lidi atd.
•  finanční podpory ze strany zaměstnavatelů, kterými zaměstnavatelé finančně  přispívají na zpřístupnění dovolené pro své zaměstnance.
•  spolupráce veřejného a soukromého sektoru  při tvorbě a rozvoji rentabilních programů  sociálního  cestovního ruchu včetně možné mezinárodní spolupráce
•  podpory ze strany organizací hájících zájmy a práva pracujících, zejména odborů
•  podpory ze strany specializovaných sdružení, charitativních organizací atd.
•  podpory ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu.

Zdroj: Cestovní ruch pro všechny, MMR ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7399-407-05 a Evropská komise

Sociální cestovní ruch - co se za tím skrývá?V Stanovisku na téma Politika cestovního ruchu v rozšířené EU, které vydala již  v říjnu 2005 Evropská hospodářská a sociální komise se uvádí, že zajištění dostupnosti cestovního ruchu pro všechny je výzvou, před kterou není možné uhýbat. Cestovní ruch je právem každého jednotlivce a to i za předpokladu, že trpí nějakým postižením. Komise navrhla kampaň na podporu cestovního ruchu v rozšířené Evropě se zaměřením zvláště na děti a mládež a starší osoby a důchodce.

Tatáž Komise vypracovala v roce 2006 Stanovisko k tématu Sociálního cestovního ruchu, ve kterém analyzuje jeho původ, vývoj a současnou situaci v Evropě, zkušenosti různých členských států a hodnoty, které představuje. Stanovisko také obsahuje konkrétní doporučení veřejným a soukromým institucím pro zlepšení sociálního cestovního ruchu v Evropě a jeho
zpřístupnění pro všechny. Komise považuje sociální cestovní ruch za nedílnou součást evropského modelu cestovního ruchu.

Sociální cestovní ruch v této souvislosti zahrnuje všechny cesty a  činnosti organizované odborovými organizacemi, organizované z rodinných důvodů, náboženských důvodů, organizované podniky pro jejich zaměstnance, organizované veřejnými institucemi, pro zdravotně postižené lidi, mladé lidi nebo starší občany s nízkými příjmy apod.
Nejefektivnějším způsobem rozvoje cestovního ruchu  pro všechny je partnerství veřejného a soukromého sektoru v destinaci přičemž je kladen velký důraz na celkovou kvalitu primární i sekundární nabídky cestovního ruchu.

Vycházejíc z premisy, že cestovní ruch je obecným právem, které by mělo být přístupné každému, definuje Komise podmínky, které musí být splněny pro to, aby se jednalo o  sociální cestovní ruch následovně:
•  skutečné životní okolnosti jsou takové, že je zcela nebo  částečně nemožné plně realizovat právo na cestovní ruch - důvodem může být ekonomická situace, fyzické nebo mentální postižení, osobní nebo rodinná izolace, snížená pohyblivost, geografické obtíže a celá škála důvodů, které nakonec představují skutečnou překážku;
•  někdo – ať veřejná nebo soukromá instituce, společnost, odborová organizace nebo prostě jen organizovaná skupina lidí – se rozhodne podniknout kroky k překonání nebo omezení překážky, která dané osobě brání realizovat její právo na cestovní ruch;
•  tyto kroky jsou účinné a skutečně pomohou skupině lidí účastnit se cestovního ruchu způsobem, který respektuje hodnoty udržitelnosti, dostupnosti a solidarity.

Uvedený dokument definuje i zásady a podmínky sociálního cestovního ruchu a jeho řízení:
•  základním cílem sociálního cestovního ruchu je zvýšení dostupnosti cestovního ruchu pro všechny, pro které je účast na cestovním ruchu  obtížná;
•  je otevřený širokému spektru lidí, různým formám řízení a subjektům realizujícím sociální cestovní ruch;
•  segmenty, pro které je sociální cestovní ruch určen, jsou řádně definovány, a to z hlediska: příslušnosti k sociální vrstvě, věkové skupině, postižení apod., přičemž vždy musí být splněno kritérium nediskriminace na základě rasy, kultury nebo sociální situace;
•  iniciativy a cíle sociálního cestovního ruchu jsou humanistické, vzdělávací, kulturní a týkají se rozvoje člověka obecně;
•  hospodářská  činnost je transparentní, se zisky omezenými na úroveň potřebnou ke splnění sociálních cílů;
•  produkt cestovního ruchu v sobě zahrnuje přidanou hodnotu;
•  cestovní ruch je integrován do místního prostředí trvale udržitelným způsobem;
•  způsob  řízení lidských zdrojů podporuje uspokojení z práce a zaměřuje se na kvalitu podmínek zaměstnanosti  v organizacích sociálního cestovního ruchu.

Dokument zobecňuje tři základní společné aspekty rozvoje sociálního cestovního ruchu v různých členských státech EU, a to:
•  skutečnou možnost mít volný čas na dovolenou;
•  finanční schopnost cestovat;
•  existenci způsobu, struktur nebo nástrojů, který tato práva v praxi zpřístupní.

sobota 19. května 2012

Cestovní ruch pro všechny - odborná studie VŠE v Praze

Před časem jsem na tomto místě psal o tom, že stále existuje málo odborných studií, které by reflektovaly a vyhodnocovaly podmínky pro cestování lidí s postižením v České republice. A přestože jich je stále málo, tak k dispozici jsou. Zajímavou příležitost v tomto ohledu poskytuje studie Cestovní ruch pro všechny, vytvořená na Katedře cestovního ruchu VŠE v Praze již v roce 2008. Přestože problematika cestování zdravotně postižených není primárním předmětem sledování odborné studie, tak je v ní nemalou mírou zmíněna. A poskytuje zajímavé údaje i inspirace ze zahraničí. Zmínil bych zejména dvě části a sice kapitolu Podpora účasti zdravotně postižených na cestovním ruchu (str. 80) a pak kapitolu Podpora účasti na cestovním ruchu rodin s nízkými příjmy  (str. 75), neboť jak zkušenosti ukazují, tak nezanedbatelné procento rodin s postiženými dětmi představují matky samoživitelky.

Podpora účasti zdravotně postižených na cestovním ruchu

Podle informací OSN a Světové zdravotnické organizace „Současnou světovou populaci tvoří  z 19,64% spoluobčané se zdravotním postižením“. V zájmu každého státu by měla být podpora účasti zdravotně postižených občanů na společenském životě,. Podle této skutečnosti se také posuzuje vyspělost jednotlivých států. Do společenských aktivit patří mimo jiné i cestovní ruch, proto by v této oblasti měli mít lidé se zdravotním postižením rovné šance.

U zdravotně postižených dochází ještě k dalšímu členění podle typu zdravotního postižení, a to
na:
•  tělesně postižené s vrozenými vadami a tělesně postižené, jejichž  postižení vzniklo během
života,
•  zrakově postižené a nevidomé,
•  osoby s postižením sluchu,
•  osoby mentálně postižené.

Z tohoto výčtu  různého zdravotního postižení vyplývají i různé bariéry účasti na cestovním
ruchu a při jejich odstraňování  je třeba k těmto specifikům přihlížet.

Zdravotně postižení se setkávají nejčastěji s bariérami jejich účasti na cestovním ruchu
v následujících oblastech:
•  v ubytovacích zařízeních,
•  ve stravovacích zařízeních,
•  v dopravě,
•  v kulturních zařízeních a historických objektech.


Podpora účasti na cestovním ruchu rodin s nízkými příjmy

V souvislosti s rodinami s nízkými příjmy je třeba konstatovat, že neexistuje žádné oficiální  vymezení této skupiny. V rámci Evropské unie jsou do této kategorie zařazovány „rodiny na  pokraji chudoby“.  V České republice díky stále existujícími sociálnímu systému do této kategorie  téměř žádná rodina nespadá. Jako kritérium pro vymezení  „rodiny s nízkými příjmy“ bylo tedy  použito kriterium získání přídavků na dítě.

Na základě statistických údajů ČSU z roku 2006 domácnosti s nízkými příjmy mají vyšší výdaje než jsou jejich příjmy, a proto je velmi nesnadné  pro tyto rodiny vydávat prostředky na dovolenou, když potřebují v prvé řadě pokrýt své životní náklady.  Nicméně je zajímavé, že i u těchto domácností s nízkými příjmy v České republice se objevují výdaje  na rekreaci a kulturu ve výši 8,48% (výdaje na stravování a ubytování ve výši 6,53% a na dopravu ve výši 6.78%).  Část těchto výdajů  může být spojena i s výdaji na cestovní ruch a tedy lze konstatovat, že cestovní ruch i u této skupiny obyvatelstva patří částečně  k životnímu stylu. Účast na dovolené rodin s nízkými příjmy však bude velmi malá, ne-li žádná.

V celé Evropské unii „téměř 42% populace nejezdí vůbec na dovolenou, a to hlavně z ekonomických důvodů“. Největším problémem je participace na dovolené v Portugalsku (neúčast téměř 70% ), Španělsku a překvapivě i v Belgii.

Řada zemí má v této oblasti  projekty umožňující rozvoj cestovního ruchu pro všechny a participaci i rodin s nízkými příjmy na cestovním ruchu. Nejúspěšnější projekty v této oblasti má Francie (ANCV viz výše, Holiday Assistance Fund), Velká Británie (Family Holiday Association) a Belgie (Centra pro dovolené, Tourist Office for Flanders).

Existující podpory účasti na dovolené rodin s nízkými příjmy v České republice, cílené zaměřené na tento segment v podstatě nejsou. Lze však nalézt určité formy podpory účasti na dovolené rodin s dětmi (bez ohledu na jejich příjmy) např.:
•  podpory ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu (slevy pro rodiny s dětmi)
•  podpory ze strany některých zaměstnavatelů (příspěvky z fondů kulturních a sociálních
potřeb)
•  podpory ze strany některých zdravotních pojišťoven .

Zdroj: Cestovní ruch pro všechny, MMR ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-7399-407-05

pátek 18. května 2012


Pobyty u moře pro rodiče s dětmi - Itálie RIMINI – Rivabella 30.6. – 7.7., Chorvatsko – ostrov Vir, 18. – 25.8.


Sdružení rodičů Speciální školy ELPIS pro děti s více vadami v Brně a Sdružení CESTY při chráněných dílnách SMM elektro pořádá o prázdninách tyto pobyty:
Itálie RIMINI – Rivabella 30.6. – 7.7.2012 (viz. níže)
Pobyt v Chorvatsku – ostrov Vir, 18. – 25.8.2012 (viz. níže)
Informace: Mgr.Jindra Smisitelová 602 711 243
jindra.smisitelova@seznam.cz
VOLNÉ POSLEDNÍ DVA dvoulůžkové pokoje! Vlastní doprava nebo bus - nástupní místo Brno a Praha
V ceně jsou zahrnuty:
- Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu
- Zdravotní dozor (zdravotní sestra)
- Masérské služby pro rodiče a děti
- Služby českého delegáta po celou dobu pobytu
Itálie RIMINI – Rivabella 30.6. – 7.7.2012

Ceník
Dospělý a dítě nad 12 let 8 000,-Kč
Dospělý a dítě nad 12 let na přistýlce 6 000,-Kč
Dítě do 12 let na přistýlce (3 a 4 lůžko) 3 000,-Kč
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko Zdarma
V této ceně je zahrnuto:
- Ubytování v tříhvězdičkovém hotelu na 7 nocí - 2-lůžkové pokoje (viz foto – ve skutečnosti jsou hezčí) s možností 1-2 přistýlek (palanda), vlastní soc. zařízení, TV, telefon a stropní ventilátor, povlečení, ručníky.
- Stravování – polopenze7x - česká kuchyně: kontinentální snídaně + doplňkový bufet (nápoje, pečivo, jogurt, cornflakes, máslo, džem), večeře: polévka + hlavní chod (výběr ze dvou jídel), desert nebo zeleninový salát, nápoje za poplatek (Pozn. výborná kuchyně, velké porce)
- Služby českého delegáta po celou dobu pobytu
- Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu
- Masérské služby pro rodiče a děti
- Zdravotní dozor (zdravotní sestra)
Doprava vlastní nebo autobusem 1 990,-Kč dítě, 2 190,-Kč dospělý
V místě pobytů možné výlety – San Marino, Itálie v Miniatuře, Delfinárium aj.
Pobyt v Chorvatsku – ostrov Vir, 18. – 25.8.2012
Informace a podrobnosti: Mgr.Jindra Smisitelová 602 711 243
jindra.smisitelova@seznam.cz
Apartmánový dům TOMO+++ je již plně obsazen, ale pro velký zájem je na vyžádání možné objednat další apartmány v pěkných vilkách v zahradách ve stejné ulici přímo u pláže 20 – 60m. K dispozici na vyžádání různé varianty. Podrobnosti zašleme.
Možná vlastní doprava nebo bus - nástupní místo Brno
Ceny dle typu apartmánu 4 000,-Kč – 4 500,-Kč.
V ceně je zahrnuto:
- Ubytování na 7 nocí
- Asistence speciálních pedagogů u dětí – 5 speciálních pedagogů na skupinu
- Masérské služby pro rodiče a děti
- Zdravotní dozor (zdravotní sestra)
Stravování
Vlastní - kousek od apartmánů je vynikající pekárna, trh se zeleninou i supermarket charakteru naší BILLY. Vše lze denně pořídit čerstvé za ceny srovnatelné s našimi.
Doprava:
- Individuální
- Autobus 1 950,-osoba
Výlety v místě pobytu po dohodě (Zadar, Ostrovy Kornati, vodopády Krka aj.)